گـروه مشــاوران کیمیـــا

طراحی سیستم، مشاوره، آموزش و پژوهش

 

خدمات مشاوره مدیریت:

- ســــاختـــــار ســـازمـــانـــی

- حســـابــــداري مـــــالـــــــي

- حسابداري قيمت تمام شده

- تدارکات و خـريــد از داخـــــل

- تدارکات و خـريــد از خــــــارج

- سفـارشات و بـرنـامــه ريـزي

- اتــــومــــاسيــــــــــون اداري

- افـزايـش و تـوسعه فـــــروش

- تــوسعــه محصــول و بــــازار

- بهينه سازي تـوزيـع و فـروش

- افزايش رضايتمندي مشتريان

- کارائي و اثربخشي هزينه ها

- تجــزيـه و تحليـل هـزينـه هــا

- حقــــــــــوق و دستمـــــــــزد

- ســــاختــــار ســـازمـــانــــي

- اثـربخشــــي ســـازمـــانــــي

- روشهــاي عملياتــي مــالــي

- بهينه سازي بــودجــه بنـــدي

- کدينگ حسابها و روشهاي ثبت

- دستـورالعملهـا و رويـه هاي اداري

- بهينه سازي سيستم حسابداري مالي

- بهينه سازي سيستمهاي مـديـريـت و سـازمـان

- بهينه سازي سيستم حسابداري قيمت تمام شده

- بهينه سازي مــديــريــت جـريــان نقــدينگـــي

- بهبــودِ کــارايــي و اثـــربخشــي هــزينــه هــا

- بهبــود و افـــزايــش بهـــره وري ســازمــانـــي

- قـراردادها، قــوانيــن کــار و تــأمين اجتمـاعـي

- افزايش کارآيي و بهــره وري نيــروي انســانـي

- تأمين، نگهداشت و جايگزيني نيروي انسانــي

- استـراتژيهـاي پـرداخـــت حقـــوق و دستمـــزد

- انتخـاب، جــذب و استخــدام نيــروي انسـانـي

- قانون کار، تامين اجتماعي و قراردادهاي استخدامي

- ...

 

 

 

 

 

 

زمان به وقت محلی

پنجشنبه, ۱۵ آوریل ۲۰۲۱
پنجشنبه, ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
پنجشنبه, ۰۳ رمضان ۱۴۴۲