گـروه مشــاوران کیمیـــا

طراحی سیستم، مشاوره، آموزش و پژوهش

 

خدمات طراحی و سیستم:

-  ســاختـــار ســـازمـــانــی

-  حســـابــــداری مـــالــــی

-  حسابداری قیمت تمام شده

-  طـــــراحــــی مفهـــــومــــی

-  مدیریـت جـریـــان نقـدینگـی

-  بــــرنــــامـــه و بــــــودجـــــه

-  کــــدینــــــگ حســـابهــــــــا

-  حقـــــــوق و دستمـــــــــــزد

-  سفارشات و بــرنـامـه ریـزی

-  تدارکات و خــریـــد از داخـــل

-  تدارکات و خــریـــد از خــــارج

-  انبـــــــــــار و انبـــــــــــارداری

-  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروش

-  تـوزیـــــع و پخـش مـویـرگـی

-  تــوزیــــع و فـــروش کـــــــالا

-  خــــدمــــات پس از فـــروش

-  سنجش رضایـت مشتـریـان

-  تهیــه گــزارش شنــاخـــــت

-  تدوین روشهـای انجـام کــار

-  تدوین رویـه های ثبت مالـی

-  تـــــدویـــــن آئیــن نـامـه هـا

-  تــــــدویـــن دستـورالعملهــا

-  تحلیل ساختار مالی و سودآوری

-  الگوهاي گزارشگري مالي و مديريتي

-  بهينه سازي سيستمهاي مديريت و سازمان

-  تدوين رويـه هاي گردش اطلاعات حسابداري

-  بررسی و تحلیل شاخصهای مالی عملیـاتی

-  مدلهاي يکپارچه اطلاعاتي براي پياده سازي سيستمهاي مکانيزه

-  طـراحـی وب ســـايــــت

-  طـراحـی قالب سـايـــت

-  امکـان سنجـي بــــــازار

-  طرحهاي توجيه اقتصادي

-  تعيين جايگاه سازمان در صنعت

- ...

 

 

 

 

 

زمان به وقت محلی

پنجشنبه, ۱۵ آوریل ۲۰۲۱
پنجشنبه, ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
پنجشنبه, ۰۳ رمضان ۱۴۴۲